Åpenhetsloven

Moen Gruppen er omfattet av den nye Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022.

Med bakgrunn i at et av selskapene i vårt konsern er over terskelverdiene satt i loven, så har konsernet bestemt at det utarbeides denne felles redegjørelsen som tar utgangspunkt i alle konsernets selskaper. Les redegjørelsen med å klikke på lenken over.

Utgangspunktet for vårt arbeid med åpenhetsloven har vært selve loven, samt OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger. Innenfor dette rammeverket har vi foretatt en evaluering av hele konsernets virksomhet, samt leverandører og samarbeidspartnere.

Basert på en overordnet risikovurdering har vi i tråd med retningslinjene valgt å sette søkelys på de selskapene hvor vi anser sannsynligheten for brudd til å være størst. I de selskapene som er plukket ut, har man foretatt en gjennomgang av alle kritiske eller store leverandører og evaluert risikoen hos disse for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

Konsernet kan deles inn fire hovedsegmenter;

Verft, Sirkulærøkonomi, Utleie og Støttefunksjoner.
Verft omfatter tradisjonell verftsvirksomhet, med bygging, service og reparasjoner av båter og

skip som i hovedsak går i trafikk langs norskekysten.

Sirkulærøkonomi omfatter primært innhenting, granulering og prosessering av plast, nøter og tauverk fra marin sektor langs norskekysten. Sluttproduktet er i hovedsak plastikkgranulater som brukes til produksjon av nye produkter i plast.

Utleie omfatter primært utleie av små- og mellomstore servicebåter for havbrukssektoren, på korte eller mellomlange kontrakter. Båtene er utleid til selskaper i flere land hvor det er etablert oppdrettsvirksomhet, slik som Norge, Island, Skottland mfl.

Støttefunksjoner omhandler hel- eller deleide selskaper som har en støttende funksjon inn i driften for enten selve konsernet eller enkeltselskaper i konsernet. Dette inkluderer bl.a. en del eiendomsselskaper, regnskapsfører mfl.

For mer informasjon om vår jobb med dette, ta gjerne kontakt på apenhetsloven@moen.no